Съдържание на основните обучителни модули в Естествена Психотерапия

Структурни принципи и основи на Естествената Психотерапия
2 модула

 • Мотивация при избора на професия психотерапевт.
 • Качества на естествения психотерапевт.
 • Емпатия.
 • Любовта, Мъдростта, Истината като централни принципи/ движения в естествената психотерапия.
 • Интегралност и Холистика. Творчески процес. Норма, талант и гениалност.
 • Себеактуализираща тенденция. Качества на себеактуализирания индивид.
 • Естетика и Етика в естествената психотерапия.
 • Мандала на човека 1 и 2.
 • Качествен подход.
 • Психотерапия и психофармакология.
 • Предиктори за успешна психотерапия.
 • Целева група на Естествената Психотерапия.
 • Първично интервю – разкриващи наличности и психодинамика въпроси.

Психодинамика 1: Еволютивни фази и характерови структури

 • Еволютивни фази, травми, възпитателни стилове – до седем годишна възраст.
 • Еволютивни фази – от седем год. възраст до юношеството. Юношество – 13-21год.
 • Еволютивни фази – от 21г. възраст (пълнолетие) до края на жизнения цикъл.
 • Характерова таксономия: схема когнитивна психотерапия, психотелесна психотерапия, психоанализа, аналитична психология. Нива на съзнателността – висинна психология и психотерапия.
 • Понятие за астропсихологичната и човешки дизайн архетипна символика.
 • Мандала на човека 2.

Психодинамика 2:

 • Психична динамика, защитни механизми, когнитивни изкривявания, трансферни процеси
 • Когнитивни изкривявания, логически сривове, когнитивни уклони, грешки в процесирането на информацията.
 • Психични защитни механизми.
 • Позитивен и негативен трансфер, контратрансфер, естествен трансфер, трансферно удържане.
 • Психоаналитичната дълбинност – мит и реалност.
 • Любов и его.
 • Аналитичната психология – някои ключови жалони.
 • Терапия на петте движения – общ поглед.
 • Характерови и маски комбинации.
 • Ролята на психодинамичния подход в Естествената Психотерапия.

Психодинамика 3: Обектни отношения.

Лектор: д-р Светлозар Василев. 1 модул.


Психиатрия и психопатология.

Гост лектор: доцент Владимир Велинов. 1 модул.


Психофармакология.

Гост лектор: доцент Владимир Велинов. 1 модул. 


Невропсихология, ендокринология и психопатология

доц. д-р Стоян Везенков, невроучен, 1 модул


Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия
3 модула

 • Когнитивна наука.
 • Основни презумции на научния подход и метод.
 • Редукция на когнитивните процеси до биологични корелати (embodiment) и независимостта им – отвъд фалшивата дилема яйцето или кокошката.
 • Когнитивен модел. От когнитивен невротичен цикъл, към спиралата на разтварящата се за потенциалите си съзнателност.
 • Качествен подход. Интроспективно-феноменологична когнитивна наука.
 • Когнитивна наука на религията – приложение в естествената психотерапия.
 • Памет – основни понятия. Иконична памет. Работна памет. Работна памет и внимание. Паметов буфер. Дългосрочна памет: епизодична, семантична, процедурна (праксис), емоционална, генетична…
 • Конструктивната памет в психотерапевтичния процес.
 • Конструктивната памет в психотерапевтичната регресия.
 • Зависима от контекста памет – психотерапевтично приложение при паметовата преработка.
 • Аналогия –терапевтични метафори, притчи, приказки и алегории.
 • Дедукция и индукция – рационално реструктуриране на когнитивния процес и сугестивно ползване на естествените байъси и изкривявания за терапевтични цели.
 • Представяне на случаи: оценка, формулировка, психотерапевтична преработка.
 • Когнитивно научна формулировка и понятие за страха. Обуславяне – видове. Разобуславяне.
 • Невропластичност. Невронни пътища. Top down символен, когнитивно-дедуктивен подход and bottom up поведенческо-индуктивно сформиране на неврални мрежи (emergence). Неврогенезис, страх и любов.
 • Автоматични мисли, базисни вярвания и когнитивни схеми/ сценарии.
 • Майндфулнес когнитивно поведенческа терапия – когнитивно обяснение и приложение в Естествената Когнитивна Психотерапия.
 • Когнитивна методология – теория и практика.
 • Поведенческа методология – теория и практика.
 • Поведенчески експерименти – теория и теренна работа/ практика in vivo.

Естествена Хипнотерапия
12 модула

 • Разбиране за хипнозата – като състояние; като обусловен отговор на очакване с влизане в роля.
 • Сугестия и контратрансфер – нееднозначни понятия.
 • От индукция на транс, към събуждане на собствения потенциал за творческо, ресурсно състояние на транс.
 • От хипнозата като внушение, към хипнотерапията като разкриване на собствените здрави отговори, посоки, решения и годности.
 • Шаманските и жречески мистерии и практики като хипнотерапия. Трансов шамански танц и въртене.
 • Мантра припяването или литургията като хипнотична практика.
 • Дихателните практики като разкриване на трансовия потенциал.
 • Хипноза – НЛП – Медитация – Йога: паралели. Хипнотерапията като разширяване, а не приспиване на съзнанието.
 • Митове и заблуди за хипнотерапията.
 • Класическа директивна (бащина) и индиректна мека (майчина) хипнотерапия – ползването им в Естествената Психотерапия.
 • Хипнотичен глас и присъствие. Собствено трансово състояние и „заразяване“ с него, хипнотичното му трансфериране в клиента.
 • Ефективна клинична комуникация в Естествената Психотерапия.
 • Естествена хипнотична лингвистика.
 • Хайку и зен коаните като хипнотичен език.
 • Писане на хипнотични скриптове.
 • Писане на хипнотични приказки, притчи, алегории.
 • Интуитивно – спонтанно хипнотично говорене.
 • Интуитивно – спонтанно вербализиране на приказка.
 • Конкретизиране на хипнотичния език и ползвани техники според характеровата коалиция, маски, изкривявания, защитни механизми и симптоми на клиента, следвайки зададената имплицитно в състоянието му характерова преработка.
 • Ритуално трансова хипнотерапия и разговорно-майсторска хипнотерапия.
 • Психотеатърът като динамична, майсторска хипнотерапия.
 • Хипнотични алгоритми, техники,НЛП методология.
 • Хипнотична регресия и конструктивна памет – преработка на паметови следи до адаптивни.
 • Хипнотична прогресия.
 • Разобуславящи невротичните модели и обуславящи здрави модели хипнотично-поведенчески последователности.
 • Водената молитва като целево ориентирана към решения хипнотерапия. Структура на психотерапевтичната молитва.
 • Прана (енергийна) хипнотерапия.
 • ТЕС като хипнотерапевтично кондициониране.
 • EMDR като хипнотерапевтично декондициониране.
 • Вибрационната интегрална (холистична) медицина като хипнотерапевтична сугестия.
 • Предварителните изисквания като създаване на хипнотерапевтичен синхрон.
 • Велики личности за хипнозата.
 • Практика!

Модул 1: Въведение в хипнотерапията

* (всеки е по два дни, един уикенд)

 • Разбиране за хипнозата – като състояние; като обусловен отговор на очакване с влизане в роля.
 • Сугестия и контратрансфер – нееднозначни понятия.
 • От индукция на транс, към събуждане на собствения потенциал за творческо, ресурсно състояние на транс.
 • От хипнозата като внушение, към хипнотерапията като разкриване на собствените здрави отговори, посоки, решения и годности.
 • Шаманските и жречески мистерии и практики като хипнотерапия. Трансов шамански танц и въртене.
 • Мантра припяването или литургията като хипнотична практика.
 • Дихателните практики като разкриване на трансовия потенциал.
 • Хипноза – НЛП – Медитация – Йога: паралели. Хипнотерапията като разширяване, а не приспиване на съзнанието.
 • Митове и заблуди за хипнотерапията.
 • Класическа директивна (бащина) и индиректна мека (майчина) хипнотерапия – ползването им в Естествената Психотерапия.
 • Хипнотичен глас и присъствие. Собствено трансово състояние и „заразяване“ с него, хипнотичното му трансфериране в клиента.

Модул 2 и 3: Хипнотична лингвистика

 • Естествена хипнотична лингвистика.
 • Хайку и зен коаните като хипнотичен език.
 • Писане на хипнотични скриптове.
 • Спонтанно водене през хипнотичната лингвистика, съобразявано със следваната целева посока при конкретния случай.

Модул 4: Хипнотерапевтични аналогии и метафори

 • Писане на хипнотични приказки, притчи, алегории.
 • Интуитивно – спонтанно хипнотично говорене.
 • Интуитивно – спонтанно вербализиране на приказка.
 • Конкретизиране на хипнотичния език и ползвани техники според характеровата коалиция, маски, изкривявания, защитни механизми и симптоми на клиента, следвайки зададената имплицитно в състоянието му характерова преработка.

Модул 5: Динамична хипнотерапия

 • Ефективна клинична комуникация в Естествената Психотерапия.
 • Ритуално трансова хипнотерапия и разговорно-майсторска хипнотерапия.
 • Психотеатърът като динамична, майсторска хипнотерапия.
 • Психотелесните опити като динамична хипнотерапия.
 • Шаманските прийоми като хипнотерапия.

Модул 6 и 7: Хипнотични алгоритми, техники, методи

 • Хипнотични алгоритми, техники, НЛП методология.
 • Хипнотична регресия и конструктивна памет – преработка на паметови следи до адаптивни.
 • Хипнотична прогресия.
 • Разобуславящи невротичните модели и обуславящи здрави модели хипнотично-поведенчески последователности.
 • Водената молитва като целево ориентирана към решения хипнотерапия. Структура на психотерапевтичната молитва.
 • Прана (енергийна) хипнотерапия.
 • ТЕС като хипнотерапевтично кондициониране.
 • EMDR като хипнотерапевтично декондициониране.
 • Вибрационната интегрална (холистична) медицина като хипнотерапевтична сугестия.
 • Предварителните изисквания като създаване на хипнотерапевтичен синхрон.
 • Велики личности за хипнозата.

Два трансперсонални естествено-хипнотерапевтични модула:

Модул 8: Молитвена хипнотерапия

 • Естествена молитвена хипнотерапия. Молитвата като когнитивно реструктуриране.
 • Ингредиенти и структура на лечебната молитва.
 • Молитвата в психотерапията – научна база.
 • Ползване на молитви и псалми – вмъкването им във водена хипнотерапия, с помощта на хипнотична лингвистика, при следване на целевата посока.
 • Писане на характерово реструктуриращи молитви спрямо различни нозологични единици, при отчитане характеровите им съдържания и динамики.
 • Спонтанно вербализиране при водена молитвена хипнотерапия.

Модул 9: Медитативна хипнотерапия

 • Естествена медитативна хипнотерапия.
 • Същност и акценти при водената медитация. Разлики и място всред другите подходи.
 • Медитацията като смълчано фокусиране и интуитивно безмълвие – разтваряне на маската от невротичен свръхконтрол, премахване потискането, изтласкването, при автоматично експлициране и самообладано погасяване и трансформация на дълбоките, маладаптивни характерови съдържания.
 • Майндфул ходене, дишане, ядене, живеене…
 • Естествената йога/ медитация в терапията на отделните р-ва. 

Модул 10: Иновативни хипнотични и НЛП технологии (руско НЛП)

Водеща: Мирослава Узунова.

Модул 11: Интегрална, трансперсонална и психотелесна хипнотерапия

Работилница с водещ проф. Юре Биечонски.

Модул 12: Хипнотична регресия

Водеща: Стефи Божилова.


Естествена Висинна (Трансперсонална) Психотерапия
6 модула

(* с двата включени по-горе, в трансперсонална хипнотерапия)

Модул висинна (трансперсонална) психотерапия

 • Духовност и психотерапия.
 • Трансперсонална (висинна, духовно ориентирана) психотерапия
 • Псевдодуховността – духовният байпас през защитните механизми. Здрава духовност.
 • Холотропна, свещена сексуалност.
 • Заедност в различието.
 • Научна духовност и духовна наука.
 • Свободна воля
 • Единобожие (монотеизъм), безбожие (атеизъм), многобожие (политеизъм) и пътят на човека.Неврозата като стимул за Богопознание.
 • Реалност – социален консенсус за обективност. Реалност духовна. Реалност Божествена.
 • Духовност, вяра, гениалност, психоза – отношения.
 • Естествена Психотерапия – диалектика.
 • Диалектичният и дидактичен процеси в Естествената Психотерапия.
 • Качественият, диалектичен скок в психотерапията.
 • Любов и его.
 • Добро – зло – цялостност.
 • Катха упанишад – естествена психотерапевтична диалектика.
 • Катха упанишад – пътят на йога.
 • Випашяна – събуждащата (будистка) диалектика в практиката на Естествена Психотерапия.

Естествена Йога психотерапия

 • Теорията и практиката на Йога; Адвейта Веданта; Упанишадите; Бхагавад Гита; Дао Йога и вътрешният ней гун; Телесните позиции като психотелесни опити; Дихателните практики в психотерапията;  Медитацията в естествената психотерапия; Йога психотерапия.
 • Автентична йога и „йога“ за западняци.
 • Изток – запад – медитация.
 • За опасностите в практиката на йога.
 • Триединството на Йога.
 • Дзогчен и Махамудра – Естествена Медитация.
 • Естествена Йога на Любовта, Мъдростта и Истината.
 • Естественият порядък на Дао.
 • Мъдростта на упанишадите – Естествената Психотерапия като част от пътеката на йога.

Естествена Християнска Психотерапия

 • Психотерапевтичното приложение на вътрешното познанаие в християнството; Отвъд деноминации и догми: съкровеното познание; Психотерапевтично приложение на молитвата; Смиреният, сърцат живот като ежедневна психотерапия; Християнството  бхакти йога – паралели; Десетте Божи заповеди – интерпретация; Психотерапевтични принципи в Евангелията.
 • Светогорски размисли.
 • Психотерапията и пътят към Бога.
 • Вярата, надеждата и любовта в психотерапията.
 • Да живееш Бога.
 • Велик ден – възкресение. Величието на малките неща в психотерапията.
 • Същността на християнството. Християнството като Естествена Психотерапия. 

Естествена Братска Психотерапия

 • Всемирно Бяло Братство – Естествена Братска Психотерапия.
 • Любовта, Мъдростта и Истината в Естествената Психотерапия.
 • Психотерапия на Човека.
 • Когнитивно поведенчески и рационално емотивни принципи в учението на Бялото Братство.
 • Животът и смъртта, доброто и злото в Естествената Психотерапия – глобални принципи, отношенческо и целево приложение в психотерапевтичния процес.
 • Пътят на ученика (център И.Д.Е.А.Л.- психотерапевтични паралели).
 • Отвъд оцеляването.
 • Оздравяване на душата.
 • Сърце и ум. Мъдростта на сърдечния разум.

Естествена Психотерапия при паническо и генерализирано тревожно р-ва
1 модул

Ключови отношения; Характерови структури и комбинации, подлежащи паническото р-во и г.т. р-во; Характерова диалектична работа; Дидактична, заложена в самото състояние посока; Истински работещи алгоритми за преобразуване; Прегръщане, приемане, обикване – какво и как?; Самопомощ при п.р. и г.т.р. – доколко, как и докога?; Терапевтични метафори; Психоанализа при п.р. и г.т.р.; Поведенчески, психотелесен, хипнотичен и медитативен трансформативни подходи при п.р. и г.т.р.; Добрият стрес – кога и как?!; Сприятеляване и учене; От „жертва съм“, към „уча се с благодарност!“; Отношение и настройка към симптомите; Дишане, спорт, общ стрес мениджмънт; Неврозата като Гуру!; Диагноза отличник; Искано и непоискано добро; Светлина и сянка – интегриране на сенките; Път със сърце; За степента на споделяне със социума при п.р. ; Практика!

Естествена Психотерапия при обсесивно компулсивно разстройство
1 модул

Неврална база и невропластичност при окр; Какво работи и какво не при терапията на окр? Валидни алгоритми за справяне – вариации според типа окр и личните особености; Когнитивен подход; Поведенчески подход; Хипнотерапия при окр; Медитация базирана терапия при окр; Характерови структури и психодинамика при окр – диалектичен вектор; Има ли място психоанализата при справяне с окр? Самостоятелна практика на медитация при окр; Защо натрапливите мисли се чувстват като толкова истински?; „Мога ли от окр да полудея?“; Разликите между окр, психоза и психопатия; Качествата на терапевта, изисквани за успешното справяне с окр; Специфични особености на терапевтичния подход при окр; Практика!

Естествена Психотерапия при социално тревожно разстройство
1 модул

Социофобия – обзорен поглед; Планиране преобразуването на социалната тревожност до социална самоувереност; Естествена Хипнотерапия при социофобия; Асертивни убеждения; Естествена когнитивно поведенческа терапия при социофобия; Трасиране главните стъпки при справянето със социофобията; Градация от лична, групова психотерапия, интензивни работилници; Предизвикващ подход; Поведенчески експерименти при социофобия; Медитативен подход при социофобия; За степента на социално споделяне при социофобия; Сигурността на справянето; Специфични особености на Естествената Психотерапия при социално тревожно р-во; Конкретни максимално ефективни алгоритми при социофобия; Практика!

Естествена Психотерапия при здравна тревожност и конверзионно разстройство
1 модул

Основни характерови структури, поддържащи здравна тревожност; Психодинамика; Защитният механизъм хипохондриаза; Характерови уроци – диалектичен подход; Ефективният алгоритъм при третиране на натраплива хипохондрия; Естествена когнитивно поведенческа психотерапия при хипохондрия; Психотеатър и психотелесна работа при хипохондрия; Фокусирани в решения и парадоксални подходи при здравна тревожност; Предизвикващ подход; Естествена хипнотерапия при хипохондрия; Естествена християнска, молитвена психотерапия при здравна тревожност; Медитативна Естествена Психотерапия при здравна тревожност;

Специфика на соматоформното конверзионно р-во; Психодинамика; От искам, но не може, към искам и си позволявам; Напускане комфортната невротична зона – зоната на възможностите; Социална изява на либидно-психичния заряд; Поведенческо-когнитивен подход; Изкуството на спонтанността; Творческа Естествена Психотерапия; Разширяване на ригидните интроекти в аз идеално до широка, творческа автентичност; Ролята на трансферния процес при Естествената Психотерапия на конверзионно р-во; Изисквания към личността на терапевта; Практика!

Естествена Психотерапия при зависимости
1 модул

Системно разбиране и подход към зависимостите; Оралната компонента при зависимостите; Общности за зависимости; Групи за взаимопомощ при зависимости; Естествена когнитивна терапия при зависимости; Естествена Хипнотерапия при зависимости; Естествена Висинна Психотерапия при зависимости; Медитативна Естествена Психотерапия при зависимости; Воински дух, освобождаваща воля, воински боен спорт като комплементарна практика при третиране на зависимости; Нуждата от здраво усилие; Свободната воля при освобождаване от зависимостта; Коморбидност и комплексен подход; Практика!

Естествена Психотерапия при личностови разстройства (характеропатии) и психози в ремисия
2 модула

Модул гранично личностово разстройство
Динамика, психични съдържания и процеси при гранично личностово р-во. Теория и практика.

Модул личностови р-ва (характеропатии)
Динамика, психични съдържания и процеси при всяко от личностовите р-ва. Теория и практика.

Кога повече е по-малко!; Естествен психотерапевтичен подход при работата с личностови р-ва и психози в ремисия – специфики; Психотерапевтично поведение и присъствие на Естествения Психотерапевт; Нуждата от характерова стабилност и трансферно удържане в терапията на характеропатии и психози в ремисия; Трансферно ориентирана Естествена Психотерапия; Диалектична Естествена Психотерапия; Продължителност на терапевтичния процес; Практика!

Групова психотерапия

Гост лектор, Тинка Митева, въвела и поставила основите на неорайхианството в България. 1 модул. 

Сравнителното религиоведение и сравнителната митология в ЕП.

Гост лектор. 1 модул.

Тълкуване на сънища, юнгианска перспектива.

1 модул, гост лектор.

Хранененето, закаляването и спортът в естествената психотерапия.

1 модул, гост лектор.

Психосоматика и соматопсихика – важността и на двата подхода едновременно. 


Във всеки от горните модули, теорията се редува от практика. Психотерапевтичните симулации обаче, са посветени изцяло на преживелищната практика на Естествена Психотерапия. В защитената среда на терапевтичния кабинет, специализантите в Естествена Психотерапия имат възможността да се вживеят в симулиран или реален психотерапевтичен процес. Важна част от такава опитност, са доброжелателните, но изцяло искрени и откровени обратни връзки от участниците в симулациите. Такива симулации се правят в самия учебен процес, който оптимално съчетава теория с практика, както и в личния опит, придобиван по време на груповите сесии, осъществявани през всеки модул. 


Гостуващи лектори:

 • Психиатрия и психопатология – доцент д-р Владимир Велинов, психиатър: 1 модул
 • Психофармация – доцент д-р Владимир Велинов, психиатър: 1 модул
 • Невропсихология, ендокринология и психопатология – доц. д-р Стоян Везенков, невроучен, 1 модул
 • Трансперсонална психология. Трансперсонални емоции, 1 модул: Milica Zegarac, PhD, USA.
 • Психоанализа на обектните отношения – д-р Светлозар Василев, психиатър-психоаналитик, председател на Българско Психоаналитично Общество: 1 модул
 • Сравнително религиоведение и митология – Мария Иванова, PhD: сравнителен религиовед, психолог, юнгиански психотерапевт.: 1 модул
 • Приказкотерапия. Валентина Христова. 1 модул.
 • Партньорска психотерапия – Андрей Филипов, семеен терапевт и логотерапевт: 1 модул
 • Групова психотерапия, Тинка Митева: 1 модул
 • Индивидуални и групови системни констелации: Катюша Павлова, юнгиански, позитивен, арт терапевт и констелатор.
 • Професор Юре Биечонски, Естония: Трансперсонална, интегрална и психотелесна хипнотерапия – работилница.
 • Елена Димитрова, психолог, юрист, когнитивно поведенчески терапевт, акредитиран трансерсонален психотерапевт към EUROTAS, дългогодишен медитативен практик: медитативно базирана психотерапия, 1 модул.
 • Петър Кралев, Психотерапия на зависимостите, 1 модул. 
 • Регресивна хипнотерапия, Стефи Божилова
 • Хипноза в медицинската практика. Д-р Венета Стоянова, психиатър, PhD (Oregon, USA).
 • Хипноза в денталната практика, д-р Александър Сакалийски.

По-широко описание на съдържимото във водените от гост лекторите модули, ще бъде допълнително публикувано. По-детайлно описание на всеки от модулите, ще бъде обнародвано в бъдеще.

Вашият коментар