Първа национална конференция по хипноза и хипнотерапия

На 7-ми и 8-ми март 2009-та година в София се проведе първата българска конференция по хипноза и хипнотерапия. Представени бяха десет доклада. Участниците в конференцията бяха психолози – психотерапевти, лекари – психотерапевти и стоматолози – хипнотерапевти. Ето накратко главните разисквани теми.


Калин Цанов, председател на БАХ

Хипермнезията в хипнозата

При хипноза пациентът навлиза в променено състояние на съзнанието, което му позволява припомнянето на стари капсулирани в дългосрочната памет епизодични, семантични и емоционални спомени. Разбира се, терапевтът не си прави илюзиите за пълната достоверност на преживяния паметов материал и е добре запознат с конструктивните свойства на паметта, влиянието на контекста и праймирането при припомнянето. По отношение на терапевтичния процес обаче точността на припомненото няма решаващо значение – важен е когнитивният и афективен ефект на реструктуриране при хипермнезията при възрастова регресия, водещ до мощни терапевтични резултати. Калин неколкократно подчерта изключителното значение на убедеността на терапевта в собствените способности и положителен резултат от терапията.


Д-р Валя Асенова

Внушение, убеждение, хипноза – връзки и взаимодействие.

Оказва се, че между тези три понятия има твърде много общо и в сърцевината си са аналогични. Убеждаването зависи от рационалното, но и от емоционалното въздействие върху личността, от харизмата, самоувереността на убеждаващия, от броя повторения на убеждаваното. Внушението зависи от добрата ‘опаковка”, чрез която е поднасяно – отново харизма и личностови черти на внушаващия, рапорт с внушаемия, оптимален контекст на внушаване. Хипнозата отново се свързва с качествата на хипнотизатора, индивидуални и социално обусловени – авторитет и популярност, харизма, чар, доверие което излъчва, самоувереност и сила, подходящ контекст за хипноза, хипнотичен глас, хипнотични техники. Вижда се, че трите понятия са практически аналогични! Имаме не въздействие, но взаимодействие! Валя Асенова заяви, че според нея хипнозата е имплицитно включена във всяка една терапевтична модалност. Например в юнгианската анализа се работи с водено въображение – а това е просто друг изказ за същият хипнотичен процес. Във всяка една терапия се изисква установяването на добър рапорт между пациент и терапевт – а такъв рапорт е в същината на една ериксонова хипноза. Хипнозата е като шперц, който може да бъде използван в консултирането от всякакъв вид, но и в ежедневието. Валя Асенова спомена за различни хипнотерапевтични направления: арт хипнотерапия, хипнодрама, хипноанализ и др. Хипнотерапията е една колкото древна, толкова и съвременна терапевтична методика с огромен потенциал.


Д-р Неда …

Работа с алкохолизъм в клиниката в Суходол

При продължителен рецидивиращ алкохолизъм имаме трайни промени в личностовата структура на алкохолика, който развива болен инфантилен манипулативен нарцисизъм. Последният при дългогодишен тежък алкохолизъм прераства в нарцистично/ дисоциално личностово разстройство. Д-р Неда … сподели успешния си опит при използването на хипноза в терапевтичната си работа с алкохолици при които имаме все още запазена нормална личностова структура и мотивация за промяна. Използва негативно обуславяне, разширяване на целите и ясен поглед върху собствения живот при детоксикацията, положително преформулиране, анализ на ранните години и работа с вътрешното дете.


Д-р Георги Милошев

Хипнозата в денталната медицина

Д-р Милошев е може би единственият зъболекар в България, използващ хипноза в частната си дентална практика. По един много непринуден и естествен начин той ни разказа за опита си като млад стоматолог със силен интерес в използването на хипнозата. За трудностите си, за пробите и уроците си в това направление, за важността на хипнотичния глас, рапорта с възрастен или дете. Разказа ни за техниките, които е използвал отначало и които е редуцирал впоследствие и е намерил своя оптимален подход, за тежките случаи на пациенти с фобия от зъболечение, обиколили по 30 кабинета, чудесно повлиявани от хипнозата, за децата и работата с тях, за световните конгреси по използване на хипнозата в денталната медицина и харизматичните фигури, с които се е запознал на тях… Самият той харизматична фигура, той прикова вниманието на публиката неусетно. Аз лично се надявам ,че повече стоматолози ще проявят интерес към хипнозата като ценен инструмент в практиката си – и ще работят на адекватни за тази малка държава цени!


Д-р Христо Михайлов

Хипноза при горна фиброгастроскопия

Д-р Михайлов ни разказа как с помощта на някои специфични техники за индуциране на хипнотичен транс успешно въвежда пациентите си в хипноза, което води до пълно преодоляване на връщателния рефлекс, както и на страничните ефекти след използването на гастроскопията.


Димитрина Митрева, магистър психолог, хипнотерапевт

Личностови черти и податливост на хипноза.

Димитрина представи изследването си, в което чрез използването на психологически инструменти – тестове, е достигнала до интересни резултати. Жените като цяло са малко по-хипнабилни. По-добро въображение, по-голяма хипнабилност. Интересни резултати имаме по скалите за екстраверия/ интроверсия и социална потентност/ импотентност. Противно на очакванията, по-социално потентните екстраверти са по-хипнабилни, а по-малко социално потентните интраверти са значително по-малко хипнабилни. По скалата за самоконтрол Димитрина получава амбивалентни резултати – 50/50% хипнабилност – тоест при висок самоконтрол, който винаги е показател за несъзнавани тревожни когнитивни схеми, хипнабилността зависи по-скоро не толкова от самия самоконтрол, но от други психически движения, например наличието или не на съпротиви към терапевта. Изследването на Димитрина Митрева беше проведено, систематизирано статистически и представено изключително високо научно и според всички международни изисквания за психологичен рисърч.


Кирил Миланов

Хипнотична регресия в минал живот

Кирил сподели личния си опит в хипнозата, както и размисли относно нейните граници, простиращи се далеч извън психотерапевтичния кабинет. Според него интерперсоналното психоендокринно взаимодействие протича ежеминутно в ежедневието ни. Ние постоянно играем роля и отговаряме на очакване – а това е и когнитивното определение на хипнозата. Според Кирил „вкарването” в хипноза в кабинета на терапевта представлява „изкарването” от ежедневната хипноза! Кирил сподели размислите си относно сугестивната идеодинамика в съвременното общество и по-специално в маркетинга и рекламата.

Кирил разказа за опита си с хипнотичната регресия в минали животи и бардо (състоянието между два живота). Разказа за нуждата от поддържане на постоянна дълбочина на транса и нуждата от обратна връзка. Според него дълбочината на транса и достоверността на спомените се индикира от емоционално наситени, кратки и фрагментирани прости думи и изречения. Кирил сподели вижданията си за актуалната достоверност на ‘’връщането в минали животи”. Без да отрича феномена, той вложи доза здрав научен скептицизъм и изрази вижданията си относно конструктивните способности на паметта – блендинг, прайминг, флаш балбс и др. при досега с капсулираната дългосрочна памет/ несъзнаваното. Според Кирил стойността на хипнотичната регресия се състои в терапевтичния и ефект!


Д-р Димитър Тенчев

Трамсперсоналната психология в хипнозата. Трансперсонална хипноза и хипнотерапия

Д-р Тенчев говори за опита си при практикуване и преподаване на холотропно/ ребъртинг дишане и хипноза: преживяваните трансперсонални състояния на променено съзнание – дуално единство, отъждествяване с други индивиди, с колективното несъзнаваното на групи хора/ нации, преживяването на фетални и ембрионални състояния, идентификацията с растения и животни, надхвърляне на линейното време и ординарното пространство, енергетични феномени на финото тяло/ тела, преживяване на архетипни животински духове, супракосмическа и метакосмическа пустота (пустотата/ вакуумът са разглеждани не само от съвременната квантова физика, но и от древните системи за себеразвитие). Димитър Тенчев разказа за вижданията на Станислав Гроф относно психотерапевтичните нива: 1) биографично, 2) перинатално и 3) трансперсонално. Сподели личните си виждания относно съвременната психология и мястото на трансперсоналната психология като един авангарден неин клон.


Иво Величков, психолог – психотерапевт

Иво разказа за опита си с балийската школа по вътрешни бойни изкуства Санди Мурти. Т.н. посветени в тази школа имат способността да въздействат директно върху човешкия (или животински) мозък от разстояние, невербално, а единствено с помощта на волята си. В бойната школа това въздействие се проявява във волево отклоняване на атакуващите движения на противника – просто със силата на ума. Според Иво Величков въздействието има връзка с т.н. огледални невронни системи в мозъка. Въпросната школа има представители в България и мнозина вече са задоволили скептицизма си чрез лично участие във въпросните атаки. Иво сподели опита си от такова участие – загуба или отклонение на съзнанието/ волята за миг – в момента на атаката. Колкото и странно да звучи, става дума за преживян личен опит, за недвусмислена емпирия, която би могла да стане обект на честно научно изследване. Иво разказа накратко и за филипинските лечители хирурзи, които без помощта на разрез или инструмент, с голи ръце проникват зад стомашната стена и буквално оперират пациента – без раняване, разрез, отвор и психофизическа травма от какъвто и да е вид, тези лечители извършват хирургически интервенции.


В заключение искам да благодаря на организаторите на конференцията: Калин Цанов, Трифон Павлов и Георги Милошев за чудесната възможност да се докосна до опита на дългогодишни практици в хипнозата и хипнотерапията! Ако трябва да бъда напълно честен, никога не съм бил на психологична/ психотерапевтична конференция, която толкова силно да ме заинтригува!

Орлин Баев, психолог – психотерапевт

Вашият коментар