Набиране нова обучителна група

Набиране нова обучителна група

Естествена Академия

От м. октомври 2024г. започва нова, четвърта обучителна група в школата по естествена психотерапия. Бройките са ограничени и бързо се запълват, така че ако желаете включване в обучението и сте високо мотивирани, моля запознайте се с условията по-долу.

Предимства на обучението в естествена психотерапия (ЕП)

– ЕП е иновативна, интегрална, високо ефективна система за психотерапия. Теоретичната ѝ парадигма стъпва върху основата на когнитивната наука, интегрира аналитичния, хипнотично-медитативния, хуманистичния и трансперсоналния подходи в прагматично работещ гещалт от приложна теория, методология и практика. Такава холистична визия най-пълно резонира с многостранната същност на човешката душевност. 

– Обучението комбинира теория с интензивно приложение и преживелищност. През 4-те обучителни години специализантите преминават през наситен личен и групов процес, в динамиката на който се катализира цялостна характерова трансформация. Процесът никак не е лек. Изисква значителна степен на удържане, готовност за себепознание и себерегулация, психична издръжливост, търпение, висока мотивация, дисциплина и целенасоченост.  

– Естествената Психотерапия е част от глобалното психотерапевтично семейство. Организационен член на EUROTAS, съставен (constituent) член и акредитиран обучителен център към ESH. Обучението в международно призната организация придава социална „тежест“ на собственото професионално присъствие. 

– Включена част от обучението по естествена психотерапия, са пълният набор от часове, преподавани дисциплини и изисквания за клинична хипноза и хипнотерапия. При завършване, заедно със сертификата за естествен психотерапевт, се издава такъв и за клинична хипноза и хипнотерапия, важащ международно. 

– В естествената психотерапия се покриват и надхвърлят всички глобално изисквани критерии за психотерапевтично обучение. 

– Обучението комбинира теория с практика през цялото време. На всеки обучителен модул се провежда психотерапевтична група, а веднъж или два пъти годишно (според глобалната ситуация) се организират преживелищни работилници, които интензифицират процеса по характерова преработка на специализантите.  

– В школата за ЕП приветстваме семейната визия. В семейството на естествената психотерапия промотираме сърцатостта, дружелюбието, взаимопомощта и взаимното приемане различието в единството, но и здравите граници и параметри на обучителния процес и в социалното присъствие. 

– В обучението специализантът усвоява не само теория, но активно се синхронизира с качествата на естествения психотерапевт, които гарантират силното му професионално присъствие. 

– В обучението се стимулира сформирането и развиването на личен устен и писмен изказ, богата психологично-психотерапевтична лексика и широка обща култура. Държи се на добрите психологични познания и годности. Редовно се изготвят домашни задания, което стимулира качеството и прецизира работата със словото.

– Обучителните модули са прецизно подбрани, а водещите лектори са високо ерудирани специалисти. 

– В естествената психотерапия са заложени ключови алгоритми на дидактично и диалектично взаимодействие при всяко от работените състояния, правещи я възможно най-действена. 

– В ЕП се споделя учебната, характерово хармонизираща и синхронична визия за третираните невротични р-ва. Визия, която качествено променя терапевтичния процес в съдействащ на житейската мъдрост, в извличащ вече присъстващите в състоянията уроци. Това прави терапията ефективна помощничка на живота, а терапевта, съратник на смисъла. 

Какво е нужно?

Какво е нужно, за да се включите в предстоящата група? Преди да се свържете за преминаване през интервю, моля за детайлно запознаване със следните текстове:

Качества на естествения психотерапевт. Качества, които от есенциална важност е да се развиват или да се премахват пречките пред проявата им.

Етичен кодекс на естествения психотерапевт. Важен текст, определящ етичните норми, терапевтично и социално присъствие на естествения психотерапевт и специализантите, стремящи се към тази професия. 

Правила и граници (регулация и регламент) на ЕП обучителния процес. Любовта е както майчино/ безусловно приемаща, така и бащински поставяща здрави условия, правила и граници. Важен текст, изискващ внимателно, детайлно и прецизно запознаване с вложените в него правила при нееднократно прочитане.

Образование – за да се придобие следдипломната квалификация „Естествен психотерапевт“ след успешно преминаване на обучението и покриване на всички изисквания, е необходимо да притежавате образователната степен магистър (или доктор) по психология или медицина. Допуска се успоредно учене на естествена психотерапия и университетско образование, когато могат да бъдат съвместени, а обучението в ЕП високо приоритизирано. С предимство се ползват кандидатите, които вече имат завършена магистратура (докторат) в споменатите специалности.

Желателно е достатъчно да се запознаете също със:

Същност и структурни принципи на естествената психотерапия. Описание на основните принципи, възглед и разбирания на ЕП.

Естествена когнитивно-поведенческа психотерапия. Когнитивно-поведенческата терапия в рамкие на ЕП, е стабилна научна и базирана на доказателства (evidence based) основа, върху която стъпва цялостният подход на естествената психотерапия.

Естествена хипнотерапия. Клиничната хипнотерапия е застъпена в ЕП не само като сериозна част от обучението, но и като „червена нишка“ в практиката на метода и терапевтичното присъствие на психотерапевта.

Естествена трансперсонална психотерапия. В ЕП се приема здравата, приземена духовност. В духа на интегралността, черпим принципи и практически насоки от древните системи като шаманизма, йога, вътрешното християнство, суфизма, будизма, даоизма и хиндуизма, но и от съвременното бяло братство, теософията, агни йога и др. В ЕП искрено се уважават създателите на световните психодуховни системи, а учителите от братската школа (Беинса Дуно, Омраам Михаил Иванов и др.) служат като извор на вдъхновение. Искреното уважение към здравата духовност и пропонентите ѝ са част от качествата и житейската настройка на естествения психотерапевт.

При мотивация за участие в обучението, са нужни:

Мотивационен текст: „Защо искам да участвам именно в обучението по естествена психотерапия?!“ Текстът се предава лично, на интервюто. Мотивационният текст е нужно да бъде добре оформен, качествен и количествено достатъчен, за да изрази мотивацията Ви.

Предоставяне бележка, че не се водите на психиатричен отчет по местожителство (по адрес от лична карта). Желателно е да се предаде заедно с мотивационното писмо на интервюто.

Ниво на разбиране, четене и говорене на международния (английски) език минимум B2. Част от модулите или работилниците е възможно да бъдат провеждани на английски език от чуждестранни водещи, което прави свободното комуникиране на този език силно желателно. 

– Преминаване през интервю: за уговаряне, свържете се с мен, Орлин Баев на orlinbaev@gmail.com или с Ренета Паланска, сътрудник в школата, на 0897338717 , reny3352@gmail.com . Такса за интервюто: 100 лв.

– Заплащане такса обучение: 2700 лв., наведнъж или на две вноски, в началото на първия семестър (до края на октомври) и втория (до края на март). 

……………………………………………………………………………

Допълнителни материали и информация за обучението по ЕП могат да бъдат намерени тук:

Обучение – поредица от текстове, свързани с обучението.

Някои обучителни параметри.

От ръководството на „Естествена Академия“

Вашият коментар